Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế theo Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 24. Kiểm tra tên hàng, mã số…
Kiểm tra trị giá hải quan theo Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan 1. Kiểm tra trị…
Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 26. Kiểm tra, xác định…
Kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế theo Điều 27 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 27. Kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế,…
Kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành theo Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 28. Kiểm tra…
Kiểm tra thực tế hàng hóa theo Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa 1. Kiểm tra hàng…
Lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều 31 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 31. Lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa…
Đưa hàng về bảo quản theo Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 32. Đưa hàng về bảo quản 1. Hàng hóa của doanh nghiệp…

Giải phóng hàng

April 12, 2018
Giải phóng hàng theo Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 33. Giải phóng hàng Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định…
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]