Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
Hồ sơ hải quan theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 16. Hồ sơ hải quan 1. Hồ sơ hải quan đối với hàng…
Khai hải quan theo Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 18. Khai hải quan 1. Nguyên tắc khai hải quan a) Người khai hải…
Đăng ký tờ khai hải quan theo Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan 1. Địa điểm đăng…
Khai bổ sung hồ sơ hải quan theo Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan 1. Các…
Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 21. Khai thay đổi mục…
Hủy tờ khai hải quan theo Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 22. Hủy tờ khai hải quan 1. Các trường hợp hủy tờ…
Các chỉ tiêu khai báo tờ khai hải quan được phép khai bổ sung và không được phép khai bổ sung được quy định tại Mục 3, 4,…
Chỉ tiêu thông tin khai báo trên tờ khai hải quan theo Phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: STT Chỉ tiêu thông tin Mô…
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]