Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_menus, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
Hồ sơ hải quan theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 16. Hồ sơ hải quan 1. Hồ sơ hải quan đối với hàng…
Khai hải quan theo Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 18. Khai hải quan 1. Nguyên tắc khai hải quan a) Người khai hải…
Đăng ký tờ khai hải quan theo Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan 1. Địa điểm đăng…
Khai bổ sung hồ sơ hải quan theo Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan 1. Các…
Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 21. Khai thay đổi mục…
Hủy tờ khai hải quan theo Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 22. Hủy tờ khai hải quan 1. Các trường hợp hủy tờ…
Các chỉ tiêu khai báo tờ khai hải quan được phép khai bổ sung và không được phép khai bổ sung được quy định tại Mục 3, 4,…
Chỉ tiêu thông tin khai báo trên tờ khai hải quan theo Phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: STT Chỉ tiêu thông tin Mô…
Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế theo Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 24. Kiểm tra tên hàng, mã số…
Kiểm tra trị giá hải quan theo Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan 1. Kiểm tra trị…
Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 26. Kiểm tra, xác định…
Kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế theo Điều 27 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 27. Kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế,…
Kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành theo Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 28. Kiểm tra…
Kiểm tra thực tế hàng hóa theo Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa 1. Kiểm tra hàng…
Lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều 31 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 31. Lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa…
Đưa hàng về bảo quản theo Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 32. Đưa hàng về bảo quản 1. Hàng hóa của doanh nghiệp…

Giải phóng hàng

April 12, 2018
Giải phóng hàng theo Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 33. Giải phóng hàng Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định…
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]